محصولات

کیفیت و نوآوری، راز ماندگاری کاوه پلاستیک

درب ظروف جار

درب سایز 70 کف صاف

درب سایز 70 کف صاف

درب سایز 70 OPEN.CLOSE

درب سایز 70 OPEN.CLOSE

درب سایز 70 فانوسی

درب سایز 70 فانوسی

درب سایز 90 OPEN.CLOSE

درب سایز 90 OPEN.CLOSE

ظروف جار

جار 8 گوش 500

جار 8 گوش 500

جار 6 گوش 2300

جار 6 گوش 2300

جار گرد فانتزی 700

جار گرد فانتزی 700

جار 4 گوش 1500

جار 4 گوش 1500

ظروف آشپزخانه

طرح های فوق (کامجو، کامران و کامیاب) دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.